Rảnh Dỗi hay Rảnh Rỗi? Rảnh và Dành?

Rảnh Dỗi hay Rảnh Rỗi là từ đúng trong Tiếng Việt? Phân biệt Rảnh và Dành giúp bạn sử dụng ngôn từ thêm lưu loát, chính xác qua các mẹo hay. Ngày nay, sự nhầm